วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Propositions


Igros Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Girl at Gulg Volcano
3100
Knight
สมบัติ
Sad Traveling Artist
50
Mediator
เงิน
Traveling Artist Mameko
0
Dancer
เงิน
Ringing of the Bell
2000
Wizard
สมบัติ
Legendary Monster
1000
Priest
เงิน
Sullen Experiment
1100
-
เงิน
Legendary Traces
200
Archer
ดินแดนลับ
Thief Zero Reborn!
5000
Knight
สมบัติ

Gariland Magic City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Testimony of an ExNoneMiner
600
-
เงิน
Orders of the Coast Guard
3050
-เงิน
Traveling Artist Mameko
11000
-
เงิน
Master Math
50
Calculator
เงิน
Win the Magic Contest
0
-
สมบัติ

Dorter Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Trap of the Bandits
600
Summoner
เงิน
Discovery Race
0
-ดินแดนลับ
Discovery Race 2
0
-
ดินแดนลับ
Discovery Race 3
0
-
ดินแดนลับ
Minimum's Melancholy 1
600
-
สมบัติ
Minimum's Melancholy 2
1000
Thief
สมบัติ
Minimum's Melancholy 3
600
-
เงิน

Zaland Fort City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Salvage the Trade Ship
100
Geomancer
เงิน
Zaland Embassy
6000
-
สมบัติ
Rolade Ore Company
1100
Samurai
เงิน
Deep in Sweegy Woods
1100
-
ดินแดนลับ
Shy Katedona
500
Mediator
เงิน
Win the Zaland Fight!
0
Monk
เงิน

Lionel Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
My Little Carrot
100
-
เงิน
Trade Ship Douing
100
Bardเงิน
I Saw It
1050
-
ดินแดนลับ
Storm of Zigolis!
1100
Mediator
ดินแดนลับ
Protect the Little Life
1500
-
สมบัติ
Emissary of Lionel
4000
-
สมบัติ
Challenge of Zero
50
Knight
สมบัติ

Goug Machine City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Vacancy!
100
-
เงิน
Heir of Mesa
10000
-เงิน
Machinist Contest
100
Chemist
สมบัติ
Salvage the Trade Ship
100
Knight
สมบัติ
Devil in the Dark
3050
-
เงิน
Machinist Contest
0
Chemist
เงิน

Warjilis Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Destiny of the Company
1050
Geomancer
เงิน
Concerns of a Merchant
200
-ดินแดนลับ
Wandering Gambler
15000
Monk
เงิน
Mountain of Rain
600
Ninja
ดินแดนลับ
Within the Darkness
1500
Priest
เงิน
True Romance
0
-
สมบัติ

Goland Coal City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Will of Eldwe Topa
8000
Knight
เงิน
Miners Wanted
50
Monkเงิน
Miners Wanted 2
150
Monk
สมบัติ
Adventurer Ranzen
1100
Archer
ดินแดนลับ
Defeat Golden Gotsko!
1000
Thief
เงิน
Terror of Assault Cave
0
Dancer
เงิน
Dream of a Miner
150
-
เงิน

Lesalia Imperial Capital

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Will of Eldwe Topa
3000
-
สมบัติ
Mine Excavation
1000
-สมบัติ
Discovery Tour
5000
-
ดินแดนลับ
If Wishes Come True
6000
-
เงิน
Son, Pappal
3000
Lancer
เงิน
Secret Door
3050
-
เงิน
Thief Zero Returns!
500
Knight
สมบัติ

ํYardow Fort City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Sailor Tour
5000
Monk
เงิน
Envoy Ship Falcon
3500
Monkสมบัติ
Good Workplace and Job!
0
-
เงิน
Miner's Tour
1000
-
เงิน
Miner's Tour 2
1000
-
สมบัติ
Win the Yardow Fight!
1000
Knight
สมบัติ

Riovanes Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Secret Society
600
Ninja
เงิน
Fiar's Request
3000
-เงิน
Sea of Gredia Island
4000
Geomancer
สมบัติ
Stranded Trade Ship
0
Geomancer
เงิน
Letter to Love
0
-
สมบัติ
The Greatest Plan
3050
-
สมบัติ
Hard Lecture
200
Wizard
เงิน

Bervenia Free City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Hidden Trap at the Maze
8000
-
สมบัติ
One Activity
500
-สมบัติ
Ruins at Bed Dessert
550
-
ดินแดนลับ
Adventurer Wanted
100
Squire
ดินแดนลับ
I saw it! I Swear!
3050
-
ดินแดนลับ
Defeat Behemoth
500
Knight
เงิน

Zeltennia Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Lamar Channel Waves
3100
Time Mage
สมบัติ
Mother
3050
-เงิน
Attractive Workplace
1000
Monk
เงิน
Dream Child
3500
-
เงิน
How Much is Life Worth?
550
Chemist
สมบัติ
Phantom Thief Zero
100
Knight
สมบัติ

Zarghidas Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Cliff of Himuka
1500
-
สมบัติ
Ore of God
13000
-สมบัติ
Death Canyon
13000
-
เงิน
Defeat Whirlwind Karz
11000
Knight
เงิน
Road of Beasts
10000
Geomancer
เงิน
Memories
100
-
เงิน

Limberry Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
My Treasure
3050
-
เงิน
Chocobo Restuarant
100
Monkสมบัติ
Poeskas Lake Bottom
1500
Ninja
ดินแดนลับ
Ominous Dungeon
3000
-
ดินแดนลับ
Wandering Gambler
15000
Monk
เงิน
Thief Zero's Last Stand
10000
Knight
เงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น